Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) is een door het ministerie van onderwijs ingesteld orgaan dat samen met het bevoegde gezag de algemene zaken in de school bespreekt. Haar legitimiteit ligt vast in de WMS (Wet Medezeggenschap Scholen 2007 – zie www.infowms.nl). De MR bestaat uit ouders en leerkrachten en heeft instemmings- of adviesrecht t.a.v. diverse zaken die de school aangaan zoals formatiebeleid, schoolgids en vakantierooster.

De oudergeleding van de medezeggenschapsraad (OMR) heeft een zittingsduur van drie jaar met kans op herverkiezing voor nog eens drie jaar en wordt door de ouders gekozen. Leerkrachten ofwel personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad (PMR) hebben per toerbeurt zitting in de MR eveneens gedurende drie jaar. Ook zij hebben de mogelijkheid herkozen te worden voor eenzelfde termijn.

Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk goed op de hoogte te zijn van de wensen van de leerkrachten en de ouders ten aanzien van het onderwijs in de school. Goed contact met de achterban is noodzakelijk.

Namens het personeel hebben zitting (personeelsgeleding): Juf Elvera (locatie IKC Oase), juf Wieke (locatie EOA) en juf Kim (locatie Vincidorstraat). Namens de ouders hebben zitting (oudergeleding): mevrouw Sennouni, de heer van Boxel, (één vacature).

Meer informatie? MR lid worden? Stuur een mail naar: defontein@pcpomiddenbrabant.nl

2020-2021 Jaarverslag MR CBS De Fontein