Voor ouders

Onze ouders geven het vertrouwen aan de school voor de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. de begeleiding en de opvang van hun kind(eren). Wij willen de ouders daarom goed, juist en regelmatig informeren. Zo voelen ouders zich betrokken bij de leer- en ontwikkelprestaties
van hun zoon en/of dochter. Kinderen hebben de aandacht en liefde nodig van zowel ouders als leerkrachten, zowel thuis als op school.

Ouders en school kunnen niet zonder elkaar! Wij hebben deze afspraken gemaakt:

 • Ouders worden betrokken bij schoolactiviteiten;
 • Leraren zijn bekend de opvattingen en verwachtingen van de ouders;
 • Ouders ontvangen informatie over de actuele gang van zaken;
 • Ouders krijgen eens per maand een nieuwsbrief en maandkalender;
 • Ouders worden betrokken bij stagnerende ontwikkeling van hun kind;
 • Ouders (& hun kinderen) worden goed voorbereid op het vervolgonderwijs;
 • Ouders worden goed geïnformeerd over de ontwikkeling van hun kind;
 • Leraren stimuleren ouders tot onderwijsondersteunend gedrag thuis.

Informatievoorziening
We streven ernaar de kinderen zo optimaal mogelijk te begeleiden en om daardoor een zo goed mogelijke wisselwerking tussen school en thuis te laten bestaan. We willen dat bereiken door:

 • Een maandelijkse nieuwsbrief en activiteitenoverzicht;
 • Een Jaarkalender/Jaaroverzicht;
 • De schoolgids;
 • Huisbezoek van de leerkracht, indien gewenst;
 • 10-minutenmiddagen en -avonden;
 • Infomiddag en/of -avond;
 • Inloopochtenden in groep 1 en 2;
 • Twee inloopmiddagen voor de groepen 3 en 4;
 • Informatie bijeenkomsten groep 8;
 • Voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders;
 • Project ‘Themabijeenkomsten’, voor moeders van leerlingen groep 1 & 2;
 • Oudergeleding Medezeggenschapsraad;
 • Oudercontactgroepen;
 • Logo 3000 voor de ouders van de kleuters.

Uitgebreide informatie vindt u in onze schoolgids.

Extra informatie vindt u ook in het Platform Allochtone ouders en onderwijs

Bel voor een afspraak

Kameelstraat (IKC OASE):
076 – 5211916

Kameelstraat (EOA):
076 – 5653545

Thomas Vincidorstraat:
076 – 5872130

De nieuwste foto’s