Zicht op ontwikkeling

We geven onderwijs op maat
De Fontein geeft onderwijs op maat en kijkt daarbij naar de ontwikkeling en de leerpotentie van de leerling. Als blijkt dat een leerling moeite heeft met een bepaald onderdeel van de leerstof dan bieden wij allerlei vormen van ondersteuning aan. Dat kan zijn in de vorm van pre-teaching, verlengde instructie, extra oefenstof of de inzet van een onderwijsassistent. Het Intern Ondersteuningsteam (IOT), bestaande uit de Intern Begeleiders (IB) en de directie, co├Ârdineert de zorg van leerlingen met een specifieke behoefte. Ouders van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte worden van de activiteiten ten aanzien van hun kind op de hoogte gehouden.

Passend Onderwijs
De regeling Passend Onderwijs betekent dat een schoolbestuur moet zorgen dat iedere leerling, die bij de school staat ingeschreven of is aangemeld en extra onderwijsondersteuning nodig heeft, een passend onderwijsaanbod krijgt. De Fontein heeft in het ondersteuningsprofiel beschreven welke ondersteuning de school kan bieden. Het schoolondersteuningsprofiel speelt een belangrijke rol in het toelatingsbeleid van de school. U leest hierover uitgebreid in onze schoolgids.

Leerlingvolgsysteem
Om zicht op de ontwikkeling van onze leerlingen te krijgen hanteren wij drie manieren:

  • Via methodegebonden toetsen
  • Via methode-onafhankelijke toetsen o.a. van Cito
  • Via observaties

In de groepen 1 en 2 maken wij gebruik van het observatiesysteem ‘Kijk’.

Voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling maken we gebruik van Kanvas. Op basis van de gegevens van Kanvas hanteren wij een planmatige aanpak van het onderwijs in sociale competenties.

CBS De Fontein heeft 4x per schooljaar groepsbesprekingen naar aanleiding van de verzamelde gegevens. Na deze groepsbesprekingen volgen de leerlingbesprekingen. De toetsresultaten worden dan besproken en geïnterpreteerd en er worden conclusies getrokken op drie niveaus:

  • Hoe staat het met de ontwikkeling op groepsniveau?
  • Hoe verloopt de ontwikkeling van de individuele leerling?
  • Hoe staat het met de ontwikkeling op schoolniveau?

Tijdens de bespreking van de toetsresultaten wordt bekeken of er sprake is van een doorgaande ontwikkeling van de individuele leerling.