Zicht op ontwikkeling

We geven onderwijs op maat
Op CBS De Fontein krijgen kinderen die moeite hebben met een bepaald onderdeel van de leerstof specifieke ondersteuning. Dat kan zijn in de vorm van pre-teaching of verlengde instructie of ook extra oefenstof. De leerkrachten houden bij het aanbieden van de leerstof zoveel mogelijk rekening met de (leer)behoeften van elk kind. Deze (leer)behoeften staan beschreven in groepsoverzichten. Deze groepsoverzichten vormen een leidraad voor de groepsplannen. Onderwijs op maat is een wijze van lesgeven die we steeds verder ontwikkelen.

De ontwikkeling van leerlingen met een specifieke behoefte
Op CBS De Fontein zijn twee Interne Begeleiders (IB’ers) die de zorg coördineren en samen met de Remedial Teacher (RT’er) bekijken waar de hulpvraag ligt en welke hulp er eventueel geboden moet worden. De IB’er bespreekt alle leerlingen met de leerkrachten en biedt hen ondersteuning bij het opstellen van plannen. Ouders worden steeds van al deze activiteiten, als het hun kind aangaat, op de hoogte gehouden. De IB’ers en de RT’er maken, samen met de directeur, deel uit van het Interne Ondersteuningsteam (IOT).

Passend Onderwijs
Deze regeling is sinds 1 augustus 2014 van kracht. Schoolbesturen hebben zorgplicht en dat betekent dat een school(bestuur) moet zorgen dat iedere leerling, die bij de school staat ingeschreven of is aangemeld en extra onderwijsondersteuning nodig heeft, een passend onderwijsaanbod krijgt. U leest hierover uitgebreid in onze schoolgids

Het Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
Net als elke school heeft ook CBS De Fontein binnen het kader van Passend Onderwijs een ondersteuningsprofiel opgesteld. Hierin beschrijven wij welke ondersteuning wij kunnen bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. Aan de hand van dit SOP maken wij ook duidelijk of wij ons specialiseren in een bepaald type ondersteuning. Het SOP speelt een belangrijke rol in het toelatingsbeleid van de school.

Bel voor een afspraak

Kameelstraat (IKC OASE):
076 – 5211916

Kameelstraat (EOA):
076 – 5653545

Thomas Vincidorstraat:
076 – 5872130

De nieuwste foto’s